logo.jpg

Regulamin


Regulamin Rady Rodziców Prozdrowotnego

 Przedszkola RAM TAM TAM

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej ?Radą? reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu lub od 2 do 4 osób
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się  uzupełnienie składu Rady.
 4. Decyzję o uzupełnieniu Rady podejmuje Rada wraz Dyrektorem przedszkola.

 § 3

Rada posiada charakter opiniująco-doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców.   
 2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola . Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

 Podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków

Dyrektora przedszkola

III. Władze Rady

 § 6

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 7

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

IV. Posiedzenia Rady

§ 8

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy  połowy składu  Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

 § 9

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także  na tablicy informacyjnej  przedszkola.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 10

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.  

V. Podejmowanie uchwał

§ 11

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 12

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 13

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady 

§ 14

 1. 1.      Członkowie Rady mają prawo:

1)      Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami

i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2)      Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

3)      Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 15

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

§ 16

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

 § 17

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor
 1. Rada Pedagogiczna

§ 18

 1. Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie   upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                                         ?.????????.?????????????..

                                                          (podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)       

 

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam