logo.jpg

Statut


STATUT   PROZDROWOTNEGO PRZEDSZKOLA   RAM TAM TAM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole używa nazwy: Prozdrowotne Przedszkole RAM TAM TAM

2. Prozdrowotne Przedszkole RAM TAM TAM zwane dalej ? przedszkolem? jest  jednostką niepubliczną.

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Zgorzale przy  ul. Jaskółki 3.

4. Osobą prowadzącą przedszkole jest Agnieszka Augustyn (Właściciel).

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki  Kurator Oświaty
w Warszawie

6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

a) Prozdrowotne Przedszkole RAM TAM TAM

b) ul. Jaskółki 3

c) 05-506 Zgorzała

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 10,  poz.1591 z późn. zm.).      

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

3. Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.).

4. Niniejszego statutu.

Rozdział II

Organizacja przedszkola

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną. Termin przerwy wakacyjnej ustalany jest corocznie przez dyrektora przedszkola.

2. Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

a) zmniejszeniu liczby grup w przypadku absencji dzieci

b) zmniejszeniu czasu pracy przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami, nie mniej jednak niż do 5 godzin dziennie.

3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych corocznie arkuszem organizacyjnym, zgodnie z potrzebami rodziców. W tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż 3 godzin dziennie i odbywa się w godzinach 9:45 ? 16:45
( z przerwami na posiłki i relaks poobiedni ).

4.  Nabór do przedszkola odbywa się w maju każdego roku. W przypadku wolnych miejsc  dzieci są przyjmowane przez cały rok.

5. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica ,opiekuna ? Karty zgłoszenia ? oraz wpisowego obowiązującego z przyjętym cennikiem.

6.  Wpisowe jest opłatą jednorazową

7. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć rekreacyjnych, kulturalnych,   sportowych i innych w dni wolne od zajęć - soboty, podczas których opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.

8. Terminy przerw świątecznych ustala dyrektor i podaje do wiadomości rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4

1.  Działalność przedszkola finansowana jest przez:

a) rodziców w formie opłat stałych ( czesne ) za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z zawartą umową

b) dotacje z budżetu gminy.

2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

3. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Dyrektor przedszkola zawiera umowę cywilnoprawną z Rodzicami/prawnym opiekunem dziecka o świadczenie usług w przedszkolu.

3. Przedszkole zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie funkcjonowania przedszkola.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor.

5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca ustaloną opłatę za obiad pomnożoną przez liczbę dni nieobecności, w formie odpisu w kolejnym miesiącu. Warunkiem zwrotu opłaty za obiad  jest skutecznie zgłoszony przez rodzica/opiekuna  dzień nieobecności, począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej opłaty za obiad.

6. Wpłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywane są w kasie przedszkola lub na  
 konto bankowe przedszkola. Za nieterminowe wnoszenie opłat nalicza się odsetki  
 ustawowe.

7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, balet, język angielski itp.).

8. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, baletu i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci  młodszych, a około 30 minut dla dzieci starszych. Dopuszcza się zmiany czasu w zależności od potrzeb.

10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11. Sposób dokumentowania tych zajęć jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółową organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą dzieci, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeb  może być zmieniony w ciągu roku.

14. Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

§ 6


1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest wielogrupowe.

2. Liczba grup zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

3. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany jest przez radę pedagogiczną

W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych grup,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych,

c) ogólną liczbę godzin funkcjonowania przedszkola

§ 7

1.Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu i zajęć dodatkowych organizowanych  na  życzenie rodziców wynosi:

a) z dziećmi w wieku  2 - lat ? około 10 minut

b) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

c) z dziećmi w wieku 5- lat - około 30 minut.

2.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne
przepisy.

3.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z przedszkolnego placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

4.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy
pobyt dzieci na placu zabaw.

5.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy  krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez  dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz  sprawności fizycznej.

§ 8

1. Rodzice mają obowiązek poinformować o ewentualnych niedomaganiach zdrowotnych i problemach rozwojowych dziecka ( np. padaczka, autyzm, specjalna dieta, nadpobudliwość itp.).

§ 9

1. Dyrektor może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej  z Rodzicami/prawnym opiekunem dziecka o świadczenie usług w przedszkolu  w następujących przypadkach:

a) przyjęcie dziecka do innego przedszkola,

b) brak wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za okres co najmniej 2 miesięcy; w tym przypadku rozwiązanie umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,

c) nieobecność dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej 7 dni i brak wskazania przyczyny tej nieobecności w formie pisemnej, nie później niż
w 7 dniu tej nieobecności,

d) nieprzestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  w  następujących przypadkach:

a) powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów)
      rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka ),

b) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela specjalistę
z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacja i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem,
5) rodzice w sytuacji określonej w pkt. c nie podejmują współpracy
w zakresie terapii dziecka,   

c) skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi  pkt. b dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1) upomnienie ustne rodziców ( prawnych opiekunów),
2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora,  psychologa z rodzicami,
4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji   zewnętrznych  (np.  OPR ),
5) podjęcie postanowienia w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

d) utajenia podczas rekrutacji choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,

e) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania przedszkola

§ 10

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra      Edukacji Narodowej w sprawie podstawowy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności      intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej    orientowały  się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,

g) budowaniu  dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym  oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla  innych,

h) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy  rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich     ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

2. W celu realizacji zadań wychowania przedszkolnego, Przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

b) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

c) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

d) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

e) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

f) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

g) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

h) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

i) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

j) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie  zainteresowań technicznych.

k) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń.

l) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

m) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

n) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

o) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 11

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno ? kulturalnym i przyrodniczym.

2. Organizacja pracy opiekuńczo ? wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu własnego w ramach działalności innowacyjnej  i eksperymentalnej.

3. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest  w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz  w nauczycielskich planach pracy.

5. W przedszkolu na wniosek rodziców i za dodatkową opłatą mogą być organizowane badania specjalistyczne.

§ 12

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz    w czasie zajęć poza przedszkolem:

a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze zgodnie
z programem  i miesięcznym planem zajęć,

b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

c) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

d) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

e) nauczycielka opuszcza salę z dziećmi w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku     w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura,

h) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

i) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice
na początku roku szkolnego (wrzesień),

j) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny  odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym      w przedszkolu.

3. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

§ 13

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom    i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb  dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno ? pedagogicznej,

e) wspomaganie dziecka uzdolnionego,

f) podejmowanie działań profilaktyczno ? wychowawczych wynikających
z programu wychowawczo ? dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli   w tym zakresie,

g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania,
do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności   w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
i nauczycieli.

2. W Przedszkolu prowadzone są systematyczne diagnozy poziomu sprawności wychowanków:

a) na wejściu w cykl edukacyjny,

b) permanentne diagnozy bieżące, rozwojowe,

c) diagnozy dojrzałości pięciolatka.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno ? pedagogicznej jest dobrowolne

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 14

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2. Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 15

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  w przedszkolu zastępy dyrektora,  nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

3. Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone ustawą,  a w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) koordynuje opieką nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) wydaje każdemu dziecku spełniającemu roczne przygotowanie przedszkolne informację o gotowości dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej
w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego,

e) wydaje rodzicom/ prawnym opiekunom/ zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

f) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

g) opracowuje roczny plan pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną,

h) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola

j) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach ich kompetencji stanowiących,

k) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa

l) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,    

m) planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola

n) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

o) współpracuje z rodzicami,  oraz instytucjami nadzorującymi   i kontrolującymi,

p) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

q) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

r) podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

s) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

t) stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju

4. Dyrektor może przekazać część w/w zadań zastępcy dyrektora.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i rodzicom.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

8. Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora przedszkola:

a) Dyrektor  przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom  bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

b) Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w  placówce.

c) Zarządzenia Dyrektora przedszkola  podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

§  16

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z ustalonym regulaminem.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:


a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

b) opracowanie rocznego planu pracy placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych  w przedszkolu,

d) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy przedszkola,

e) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć ,

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych grupach,

h) podejmowanie uchwał w sprawie zestawów programów wychowania przedszkolnego  i przedszkolnego zestawu podręczników.


7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola dotyczący doposażenia sal, pomocy dydaktycznych ,

b) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy
w ciągu tygodnia,

c) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno ? wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, albo co najmniej 1/3członków Rady Pedagogicznej.

10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

15. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 17

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, która wspiera działalność statutową przedszkola.

2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola.

4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas pierwszych  zebrań grupowych rodziców

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności zaś:

a) bierze współudział w bieżącym planowaniu pracy przedszkola,

b) wyraża opinie na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego
 i przedszkolnego zestawu podręczników,

c) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby Przedszkola. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 18

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a) gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania
i podejmowania   decyzji,

b) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§ 19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci: od 3 ? 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno ? pedagogiczna.

3. Dziecko ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej:

1) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków  dydaktycznych,
2) korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych w placówce,
3) korzystania z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu dziecka w placówce w ciągu dnia,

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym:

1) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za zgodą rodziców,
2) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
3) pomocy w przypadku wyrównania rozwoju psychofizycznego,

d) Przedszkole respektuje wszystkie prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności do:

1) akceptacji takim, jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
4) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
5) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi  zdarzeniami,
6) aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
7) wspólnoty i solidarności w grupie,
8) aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
9) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
10) zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
11) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
12) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
13) badania i eksperymentowania,
14) różnorodności doświadczeń,
15) fantazji i własnych światów,
16) nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
17) wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji
i preferencjom,
18) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom
twórczym,
19) zdrowego żywienia,
20) do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas
spożywania  posiłków,
21) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki    regulowania własnych potrzeb,

e) przy respektowaniu  tych praw należy przyzwyczajać dzieci do:

1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
3) zaradności wobec sytuacji problemowych,
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6) tolerancji, otwartości wobec innych,
7) bycia z innymi i dla innych pomocnym
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu ? własnego
i innych.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 20

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego Statutu,

b) respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

c) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu w formie pisemnej,

f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

a) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola,

b) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania odpowiedzialni są rodzice. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia  wydanego przez rodziców,  prawnych opiekunów dziecka:

1) upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko oraz wiek osoby odbierającej dziecko,
2) jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica,
3) osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,

c) upoważnienie takie jest skuteczne przez rok szkolny,

d) za bezpieczeństwo dzieci odbieranych na mocy upoważnienia przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice składający odpowiednią deklarację,

e) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

f) oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola przez osoby upoważnione, rodzice podpisują własnoręcznym  podpisem. Upoważnienia nauczyciel  przechowuje  w dokumentacji grupy. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osób nieupoważnionych lub będących w stanie nietrzeźwym, nauczyciel ma obowiązek nie wydania dziecka. Koszty przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu będą egzekwowane od rodziców lub  prawnych opiekunów.

g) w  przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem  w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

§ 21

1. Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  i rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola i planów pracy w danej grupie,

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania  i rozwoju w rozmowach indywidualnych z pełnym poszanowaniem praw zawartych   w Konwencji o Prawach dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola  nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

§ 22

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

§ 23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 24

1. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

a) zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku
lub zebrania rodziców danej grupy z Dyrektorem przedszkola,

b) zebrania grupowe odbywające się co najmniej 2 razy w roku,

c) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach ( w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola)         

d) kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu Przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danej grupy (zmiana raz w miesiącu),

e) zajęcia otwarte odbywające się raz w miesiącu,

f) spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda).

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25

1. W przedszkolu są zatrudnieni:

a) Dyrektor, zastępca dyrektora ds. metodyczno-dydaktycznych oraz promocji zdrowia

b) pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby grup,

c) pracownicy administracyjni i obsługowi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb Przedszkola:

1) pomoc nauczycielki,

2) pracownik obsługi,

3) konserwator- serwisant

4) główny księgowy.

2. Zadania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami zawarte są w innych szczegółowych przydziałach czynności podpisanych przez nich i znajdujących się w ich aktach osobowych.

3. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności.

4. Personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy
w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

5. Zadania pracowników przedszkola podejmowane w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci:

a) Ze względu na bezpieczeństwo dzieci dyrektor zobowiązany jest:

1) zaopatrywać przedszkole w świeżą żywność,

2) zaopatrywać przedszkole w atestowane środki czystości,

3) przestrzegać terminu ważności towarów kupowanych na bieżąco jak i tych przechowywanych w magazynie,

4) dokonywać przeglądu naczyń przeznaczonych do użytku dzieci,

5) sprawdzać czystość i dostępność dzieci do ręczników,

6) sprawdzać czystość pościeli,

7) sprawdzać zabezpieczenie miejsc, w których przechowywane są środki czystości,

8) przestrzegać przepisów HACCAP.


b) Ze względu na bezpieczeństwo pracownik obsługi zobowiązany jest:

1) wydawać posiłki o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

2) reagować na nieprawidłowe reakcje dzieci podczas posługiwania się sztućcami i naczyniami kuchennymi,

3) nie dopuszczać do użytku dzieci naczyń i sztućców uszkodzonych,

4) zgłaszać dyrektorowi na bieżąco usterki, uszkodzenia oraz braki sprzętu niezbędnego do prawidłowego i bezpiecznego organizowania posiłków,

5) przestrzegać indywidualnych preferencji żywieniowych dzieci,

6) przestrzegać przepisów HACCAP.

7) przechowywać środki czystości w niedostępnym dla dzieci miejscu,

8) środki czystości stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją zawsze pod nieobecność dzieci,

9) nie dopuszczać do sytuacji zetknięcia się dziecka z substancją chemiczną (szczególnie podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych),

10)zabezpieczać i przechowywać sprzęt elektryczny w miejscach niedostępnych dla dzieci,

11) odkurzać pomieszczenia pod nieobecność dzieci,

12) unikać gruntownego sprzątania w obecności dzieci,

13) wykorzystywać racjonalnie swój czas pracy, zgodnie z rozpisanym rozkładem dnia, tak aby nauczyciel zawsze wiedział, gdzie przebywa i mógł w razie potrzeby nagłego opuszczenia sali, pozostawić dzieci pod jej opieką,

14) uczestniczyć w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy,

15) wietrzyć sale pod nieobecność dzieci,

16) natychmiast zgłaszać zauważone usterki i uszkodzenia nauczycielce i dyrektorowi przedszkola,

17) zapobiegając zetknięciu się dziecka z niebezpiecznymi przedmiotami zawsze dbać o estetykę i higienę podczas przenoszenia i podawania posiłków dzieciom,

18) podawać posiłki i napoje o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

19) przenosząc, przewożąc posiłki zachować szczególną ostrożność, upewniając się czy na ciągach komunikacyjnych nie ma dzieci,

20) w sytuacji kiedy zdarzy się wypadek pomagać nauczycielowi z przyjętą procedurą postępowania w sytuacjach trudnych,

21) przestrzegać przepisów HACCAP.

c) Ze względu na bezpieczeństwo konserwator-srewisant zobowiązany jest:

1) usuwać usterki zagrażające bezpieczeństwu dzieci,

2) dbać o powierzony sprzęt i przechowywać go w miejscu niedostępnym
dla dzieci,

3) wszelkie naprawy lub prace z użyciem sprzętu elektrycznego, bądź narzędzi zagrażających bezpieczeństwu dzieci należy wykonywać pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,

4) sprawdzać instalację elektryczną, gazową i wodną (ogląd).

d) Ze względu na bezpieczeństwo dzieci pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

1) dbać o sprzęt, zabawki, pomoce używane do zabaw w sali i na placu zabaw , usuwać zniszczone i połamane sprzęty do użytku dzieci,

2) zgłaszać dyrektorowi/nauczycielce miejsca, przedmioty, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

3) usuwać z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty,

4) zgłaszać dyrektorowi/nauczycielce o złym samopoczuciu, dolegliwościach dzieci,

5) pomagać dzieciom w czynnościach samoobsługowych np. odkręcanie kranu z ciepłą wodą, ubieraniu, rozbieraniu, karmieniu, usypiać

6) zgodnie z zaleceniami sanepidu oznaczać pościel dzieci unikając tym samym rozprzestrzenianiu się różnorodnych chorób.

7) organizować dzieciom zabawy, czytać książeczki

§ 26

Do zadań i kompetencji zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1) współdziałanie z dyrektorem we wszystkich funkcjach placówki,
2) reprezentowanie placówki na zewnątrz oraz zastępstwo podczas nieobecności dyrektora,
3) organizowanie działalności dydaktyczno ? pedagogiczno - wychowawczej w  zakresie  promocji zdrowia

 § 27 

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie  z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności  i zainteresowań,

c) prowadzenie diagnozy pedagogicznej w grupie dzieci 3,4,5 letnich mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przekazywanie wyników diagnozy rodzicom poprzez:

1) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

2) pisemne przygotowanie i wydanie rodzicom do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dziecka 5- letniego,

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu oraz poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego ? systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 28

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność Przedszkola.

§ 29

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek    i instytucji naukowo-oświatowych.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej ? dzieci, nauczycieli, rodziców i  pracowników obsługi

§ 31

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń stałych.

§ 32

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 33

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku likwidacji placówki cała dokumentacja przedszkola zostanie przekazana do archiwum

§ 34

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 35

Rada Pedagogiczna jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian w statucie Przedszkola. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami  prawa.

§ 36

Tryb wprowadzania zmian w statucie przedszkola:

1. Nowelizacje statutu Przedszkola wynikają z faktu:

a) nowelizowania prawa powszechnego i lokalnego,

b) jeden z organów Przedszkola doszedł do wniosku, że dotychczas obowiązujące          postanowienia statutu krępują jego działania lub utrudniają podejmowanie nowoczesnych decyzji,

c) stosowne zalecenia wydał organ kontrolny,

d) inne potrzeby.

2. Procedura  stanowienia zmian w statucie obejmuje:

a) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian
w statucie,

b) uchwalenie zmian przez radę pedagogiczną  

c) wysłanie uchwalonego statutu lub zmian w nim do ZOPO

3. Organy  kompetentne do opracowywania bądź ustalenia zmian w statucie:

a) rada pedagogiczna  /art.. 42 ust. 1 ustawy /,

b) dyrektor Przedszkola,

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny ,

§ 37

1. Niniejszy statut wchodzi z dniem uchwalenia

2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu ??      

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam