logo.jpg

Zadania i cele


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROZDROWOTNE RAM TAM TAM jest miejscem wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, społecznym i moralnym. 

WYCHOWANIE ZDROWOTNE przyjęliśmy jako główny kierunek pracy wychowawczo ? dydaktycznej rozumiejąc, że zdrowie i sprawność fizyczna są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach.

EDUKACJĘ PROZDROWOTNĄ kierujemy na wytwarzanie nawyków zdrowego stylu życia. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w rozwoju osobniczym.  Właśnie w przedszkolu  dziecko uczy się w jaki sposób dbać o higienę, jak należy się odżywiać, aktywnie spędzać czas na powietrzu ? poznaje zasady zdrowego stylu życia.

?Czym skorupka za młodu nasiąknie??

Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu będzie świadomie dbało o zdrowie stosując się do określonych zasad.

Zadania propagujące zdrowy styl życia będą obejmowały następujące obszary:

- ŻYWIENIE: wytwarzanie nawyków zdrowego żywienia, działania uodparniające, rozumienie znaczenia odżywiania w okresie intensywnego rozwoju.

- RUCH: profilaktyka wad postawy, rozwój cech motorycznych, rozwój sprawności fizycznej i ruchowej.  

- EKOLOGIA: kształtowanie postaw, wytwarzanie nawyków dbania o środowisko.

GŁÓWNY CEL NASZYCH DZIAŁAŃ to wychowanie człowieka, dla którego zdrowie to jakość życia, możliwość samorealizacji oraz zdolności do aktywnego i twórczego działania.

Cele szczegółowe edukacji prozdrowotnej:

1. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia

2. Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej

3. Doskonalenie najprostszych czynności poprzez  schematyzację procesu  / wyodrębnianie kolejnych etapów postępowania/

4. Propagowanie pozytywnych wzorców postępowania

5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych oraz życiu w zgodzie ze środowiskiem

6. Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola i przekazywanie im wiedzy z tego zakresu

Cele edukacji zdrowotnej w naszym przedszkolu

Edukacja zdrowotna to proces długotrwały i złożony, zdeterminowany czynnikami środowiskowymi.

Celem edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest zapewnienie takich warunków, aby dzieci w optymalnym stopniu nabyły umiejętności prozdrowotnych. Dlatego należy:

- Kształtować nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne

- Propagować zdrowy styl życia (fizyczny i psychiczny)

- Kształtować umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

- Wdrażać do dbania o zdrowie własne i innych

- Rozwijać tężyznę fizyczną i sprawność ruchową

- Kształtować świadomość pozytywnego i szkodliwego oddziaływania przyrody na zdrowie

- Wdrażać do czynnego odpoczynku

- Kształtować właściwą postawę wobec opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych

Przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM przyjmuje takie cele i kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej, by dziecko po ukończeniu etapu wychowania przedszkolnego cechowała względna samodzielność i prezentowało podstawowe nawyki prozdrowotne.

 Powinno również podejmować próby samooceny własnej aktywności  i samokontroli swoich zachowań oraz potrafiło świadomie dokonywać właściwych wyborów służących zdrowiu (np. wybór produktów żywnościowych służących zdrowiu).

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam